Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

WYMAGANE  DOKUMENTY

  • Dokonanie jakiejkolwiek czynności notarialnej wiąże się z dostarczeniem do kancelarii notarialnej niezbędnych do przeprowadzenia tej czynności dokumentów. Dokumenty te powinny być dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem co umożliwi szybkie i sprawne sporządzenie właściwego dokumentu (aktu notarialnego).
  • Dokumenty do kancelarii notarialnej mogą być dostarczone osobiście lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: cezary.jedrowicz@gdin.pl).  
  • W dniu zawarcia umowy i podpisania aktu, notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  • Notariusz może zarówno zatrzymać oryginały złożonych dokumentów jak i zrobić ich kopie. Niektóre dokumenty (stanowiące podstawę wpisu do księgi wieczystej) wysyłane są do właściwego sądu wraz z wypisem aktu notarialnego, a niektóre zwracane są stronom czynności.  
  • Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy poszczególnych czynnościach notarialnych, jednocześnie zwracając uwagę, że w konkretnej sytuacji, przy zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy, notariusz może wymagać również dokumentów, które nie zostały wymienione poniżej.  

 

 SPRZEDAŻ LOKALU

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ

NIERUCHOMOŚĆ

 

1. dowody tożsamości stron umowy (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, stan cywilny - w przypadku firm: nazwa i siedziba firmy, odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

2. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa sprzedaży lub darowizny (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie zbywającej przysługuje dane prawo,

3. numer księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości,

4. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Miasta o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

5. w przypadku działania pełnomocnika - pełnomocnictwo,

6. cena (wartość rynkowa nieruchomości),

7. sposób i termin zapłaty ceny (nr konta bankowego), w przypadku płatności z kredytu bankowego - umowa kredytowa, KRS banku, oświadczenie banku, pełnomocnictwa bankowe,

8. warunki i termin wydania nieruchomości,

NA ŻYCZENIE STRON:

- zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

- zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu płatności opłat eksploatacyjnych,

- dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

UWAGA: W przypadku nabycia nieruchomości:

- w drodze nabycia spadku lub zasiedzenia (przed 1 stycznia 2007 roku),

- w drodze nabycia spadku, zasiedzenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku)

wymagane jest zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

 

1. dowody tożsamości stron umowy (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, stan cywilny - w przypadku firm: nazwa i siedziba firmy, odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

2. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa sprzedaży lub darowizny (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie zbywającej przysługuje dane prawo,

3. numer księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości,

4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

5. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  

6. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Miasta o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

7. zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach, 

5. w przypadku działania pełnomocnika - pełnomocnictwo,

6. cena (wartość rynkowa nieruchomości),

7. sposób i termin zapłaty ceny (nr konta bankowego), w przypadku płatności z kredytu bankowego - umowa kredytowa, KRS banku, oświadczenie banku, pełnomocnictwa bankowe,

8. warunki i termin wydania nieruchomości,

NA ŻYCZENIE STRON:

- dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

UWAGA: W przypadku nabycia nieruchomości:

- w drodze nabycia spadku lub zasiedzenia (przed 1 stycznia 2007 roku),

- w drodze nabycia spadku, zasiedzenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku)

wymagane jest zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

DAROWIZNA LOKALU MIESZKALNEGO

 

1. dowody tożsamości stron umowy (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, stan cywilny - w przypadku firm: nazwa i siedziba firmy, odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

2. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa sprzedaży lub darowizny (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie zbywającej przysługuje dane prawo,

3. numer księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości,

4. w przypadku działania pełnomocnika - pełnomocnictwo,

5. wartość rynkowa nieruchomości,

6. warunki i termin wydania nieruchomości,

NA ŻYCZENIE STRON:

- zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

- zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu płatności opłat eksploatacyjnych,

- dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

UWAGA: W przypadku nabycia nieruchomości:

- w drodze nabycia spadku lub zasiedzenia (przed 1 stycznia 2007 roku),

- w drodze nabycia spadku, zasiedzenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku)

wymagane jest zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

1. dowody tożsamości stron umowy (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, stan cywilny - w przypadku firm: nazwa i siedziba firmy, odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

2. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa sprzedaży lub darowizny (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie zbywającej przysługuje dane prawo,

3. numer księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości,

4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

5. jeżeli obdarowanym nie jest: małżonek zbywcy, krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego - zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach, 

6. w przypadku działania pełnomocnika - pełnomocnictwo,

7. wartość rynkowa nieruchomości,

8. warunki i termin wydania nieruchomości,

NA ŻYCZENIE STRON:

- dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

UWAGA: W przypadku nabycia nieruchomości:

- w drodze nabycia spadku lub zasiedzenia (przed 1 stycznia 2007 roku),

- w drodze nabycia spadku, zasiedzenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku)

wymagane jest zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

SPRZEDAŻ/DAROWIZNA

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

1. zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,

2. dowody tożsamości stron umowy (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, stan cywilny - w przypadku firm: nazwa i siedziba firmy, odpis KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

2. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa - np. umowa sprzedaży lub darowizny (akt notarialny), prawomocne orzeczenie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna na podstawie której stronie zbywającej przysługuje dane prawo,

3. jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta to numer księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości,

4. w przypadku działania pełnomocnika - pełnomocnictwo,

5. cena (wartość rynkowa nieruchomości),

6. sposób i termin zapłaty ceny (nr konta bankowego), w przypadku płatności z kredytu bankowego - umowa kredytowa, KRS banku, oświadczenie banku, pełnomocnictwa bankowe,

7. warunki i termin wydania nieruchomości,

NA ŻYCZENIE STRON:

- zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

- zaświadczenie, że nie ma zadłużenia z tytułu płatności opłat eksploatacyjnych,

- dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

UWAGA: W przypadku nabycia nieruchomości:

- w drodze nabycia spadku lub zasiedzenia (przed 1 stycznia 2007 roku),

- w drodze nabycia spadku, zasiedzenia, darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (po 1 stycznia 2007 roku)

wymagane jest zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

TESTAMENT

 

1. dowód tożsamości sporządzającego testament (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2. dane osoby powołanej do spadku: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL.

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

1. dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport) sporządzającego pełnomocnictwo (Mocodawcy): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2. dane osobowe Pełnomocnika: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL,

3. zakres pełnomocnictwa (w przypadku pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości numer księgi wieczystej).

 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 

1. dowody tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2. numer PESEL spadkodawcy,

3. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

4. odpisy skrócone aktów urodzenia lub odpisy skrócone aktów małżeństwa (małżonka zmarłego lub zamężnych córek) spadkobierców,

5. testament zmarłego (jeżeli został sporządzony),

6. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeżeli były wcześniej składane). 

 

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

(Intercyza)

 

1. dowody tożsamości małżonków (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2. odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

 

1. dowody tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport): imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer i seria dokumentu, termin ważności, data i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

2. w zależności od tego jakiej nieruchomości dotyczy podział (lokal, spółdzielcze prawo do lokalu, nieruchomość gruntowa), dokumenty właściwe dla zbycia danego rodzaju nieruchomości.

 

H.

 

Szybki kontakt:

Notariusz Cezary Jędrowicz

ul. Świętojańska 43 lok. 25
81-391 Gdynia(wejście od ulicy J. Wybickiego)

ZADZWOŃ:
+48 58 354 32 79
+48 512 959 311

Email:
cezary.jedrowicz@gdin.pl